Wie zijn wij?


Goedkosjer - Joodse Verbruikersvereniging v.z.w.  - Belgiëlei 195a  te 2018 Antwerpen, tel.: 218.81.43 - fax: 230.55.02. e-mail: goedkosjer@skynet.be:


Homepage GOEDKOSJER Homepage Wiznitz Homepage HenriRosenberg.com Homepage Lex Plus UltraGOEDKOSJER v.z.w., de enige Joodse Verbruikersvereniging van België, is reeds bijna 25 jaar werkzaam in de verdediging van de joodse consument en werd op één mei 1989 formeel opgericht onder de vorm van een v.z.w. met tien stichtende leden en een 3-koppige Raad van Beheer. De statuten dd. 1 mei 1989 werden in de Bijlage tot het B.S. van 12 october 1989 gepublicerd onder het nummer 13.711. De wijzigingen van de statuten dd. 21 maart 1999  werden in de Bijlage tot het B.S. van 15 juli  1999 gepublicerd onder het nummer 10.598. De activiteit van GOEDKOSJER  is vooral gericht op de nauwlettende naleving van de wetgeving op de eetwaren alsook op de prijsverlagende vrije concurrentie voor kosjere eetwaren. Eén van de eerste acties van GOEDKOSJER leidde tot het aanbrengen op verse kosjere melk en  dito melkproducten van een versheidsdatum..., wat welsprekend is over de (mis)toestanden waaraan de Joodse Verbruikersvereniging precies wenst te verhelpen. GOEDKOSJER opereert onder de auspiciën van het Centraal Israelitisch Consistorie voor de Benelux.

GOEDKOSJER v.z.w. verzorgt verschillende publicaties, zoals het Echt Antwerps Forum, Puntjes op de "i", over consumentenproblematiek en maatschappijkritiek.

Bij statutenwijziging van 21 maart 1999 [Bijlage tot het B.S. van 15 juli  1999,  nummer 10.598]  werd het actieterrein van de vereniging uitgebreid. De vereniging zal zich voortaan ook inlaten met het probleem van de besteding van de Holocaust-restituties, waarbij zij uiteraard geen pretenties heeft op een deel van de koek, maar vooral wenst te ijveren naar een zo eerlijk mogelijke verdeling, gestoeld op objectieve criteria, door de uitvoerende macht, na consultatief advies van de joodse associatieve wereld en mits controlemogelijkheid door de rechterlijke macht. Tevens gaat dee vereniging zich bezighouden  met de eerbiediging van de Rechten van de Mens en de bestrijding van racisme, antisemitisme en discriminatie. Te dien einde werden in de schoot van de vereniging twee commissies opgericht: de World Jewish Restitution Commission  en de Anti-Defamation Commission".
 
 

Prof. Dr. Henri  ROSENBERG
Voorzitter.

 

Aan de Statuten dd. 1 mei 1989  (Bijl. B.S. dd. 12 october 1989, nummer 13.711, zoals gewijzigd op 21 maart 1999, Bijl. B.S. dd.  15 juli  1999, nummer 10.598) ontnemen wij volgend maatschappelijk doel:

"De vereniging heeft tot doel:

A.  in de ruimste zin van het woord in binnen- en buitenland de belangen te behartigen van de verbruikers van kosjere voeding en/of communautaire diensten door (onder meer, maar niet beperkend), informatieve campagnes, controles op kosjerheid, qualiteit en prijzen en desnoods door het zelf verlenen van kosjerheidsappreciaties, alsook door het organiseren van kosjere productieprocessen.

B.  het instandhouden en verhalen van Joodse gemeenschapsgoederen en goederen toebehorende aan de onderdanen van Joodse afkomst, waar deze zich ook mogen bevinden, alsook nationaal en internationaal ijveren om de bestemming van deze goederen primair  te  laten gaan naar  holocaust-slachtoffers of hun nakomelingen en secundair naar een zo breed mogelijke waaier aan  representatieve joodse organisaties, waarvan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en legitimiteit gestoeld is op democratische verkiezingen en effectieve leden. Tevens in samenspraak met de restituerende overheden of entiteiten   te streven naar de meest passende beslissingsorganen en dito criteria om een eerlijke en representatieve verdeling te bewerkstelligen.

C.  nationaal  en internationaal  te ijveren voor de naleving van de Rechten van de Mens, tegen elke vorm van antisemietisme, racisme en discriminatie.

Om deze doelstellingen te bereiken, zal de vereniging:

I)  als woordvoerder van de joodse gemeenschap deze bij de bevoegde overheden en de media vertegenwoordigen specifiek  in alle in dit artikel omschreven aangelegenheden, om er aldaar haar standpunten uiteen te zetten en te verdedigen, en dit in goede verstandhouding met het Centraal Israëlitisch Consistorie voor  de Benelux, waarvan de vereniging lid is;

II)  in rechte optreden ten einde de doelstellingen te verdedigen en iedere schending van de daarin omschreven belangen te bestrijden.

III)  in haar schoot wordt een Anti-Defamation Commission ingesteld, welke zal instaan voor de problematiek m.b.t. antisemietisme, racisme, discriminatie en de schending van de Rechten van de Mens.

IV)  in haar schoot wordt een World Jewish Restitution Commission   ingesteld, welke zal instaan voor de problematiek m.b.t. de restitutie van Holocaust-tegoeden, meer bepaald met de eraan te geven bestemming".

Recente ledenlijst: 12 januari 2010  - 17 leden.
    

 

Homepage GOEDKOSJER Homepage Wiznitz Homepage HenriRosenberg.com Homepage Lex Plus Ultra